4 - 29 juli 2022

International
Summer Course
Clowning

For English, scroll down

Tijdens een diepgaande zomercursus gaan beginners én professionals gedurende vier weken elke dag samen aan de slag. Ze nemen hun gevoel voor humor in handen. Ze leren naar elkaar kijken, elkaar feedback geven en ze werken samen toe naar een open training voor publiek. In 2022 organiseren we deze summer course in Zaal Zirkus in Antwerpen.

 

Starten doen we met de basis: ons eigen unieke universum. Een wereld waarin alles werkt zoals wij dat willen. We nemen de tijd om onze wensen, verlangens en kwetsbaarheden bewust en diepgaand te onderzoeken. Zonder ze te veroordelen. Van binnenuit bewegen we richting inspiratie en creativiteit. Die leren we neerzetten op de scène. Clowning is werken: humor en kwetsbaarheid omzetten in een theatrale kracht. Hoe komt het dat we lachen? Clowning is opluchting. De uitdaging: spelen wie je bent, niet wie je zou willen zijn.

En dan is er natuurlijk het publiek. We leren luisteren en contact opbouwen. Aandacht geven om aandacht te krijgen. Wat als ze niet lachen? Wat als we op onze grenzen botsen? Wat als we falen? Kunnen we daar ook mee aan de slag? En hoe reageert het publiek dan?

Sven_LR.gif

OVER DE LESGEVER

Sven Verelst reisde heel Europa rond om diverse internationale clowningstages te volgen. Tussendoor hield hij halt in Brussel voor een opleiding aan de gerenommeerde theaterschool Lassaad. Hij werkt aan verschillende voorstellingen en is actief als Cliniclown. Sinds 2009 geeft hij basiscursussen Clownerie, Inleiding in de humor en Fysiek theater bij Wisper en Ell Circo D’ell Fuego. Alle kennis die hij de voorbije 15 jaar verzamelde, balt hij samen in deze zomerse internationale clowning boothcamp.

OVER HET LESPROGRAMMA

Lesweek 1: de intrede van de rode neus

We vertrekken van bewustwording en eindigen bij ontwapening. We werken aan fundamentele principes waar we gedurende de rest van de maand op zullen voortbouwen. En we onderzoeken het verschil tussen wat sociaal aangepast en wat poëtisch is. 

 

Lesweek 2: vrijheid voor verbeelding

We gaan ons eigen universum binnen en geven onze kinderlijkheid de nodige ruimte. Alles werkt zoals wij dat willen. Alles kan!

 

Lesweek 3: exploreren en experimenteren

Tijdens de vorige lesweek hebben we de poorten van ons universum geopend. Nu gaan we exploreren. We onderzoeken onze ideeën en nemen onze plaats in op de scène.

 

Lesweek 4: tijd om te creëren

We gaan op zoek naar een balans tussen spontaniteit en techniek. Hoe transformeren we onze ideeën? Hoe manoeuvreren we van hersenspinsels naar humor die binnenkomt?

DEELNEMEN? 

De plaatsen zijn beperkt en we zullen 4 weken lang intensief samenwerken. Daarom vinden we het belangrijk om een zo gevarieerd mogelijke groep samen te stellen. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten door een motivatiebrief te sturen naar info@ecdf.be

During an in-depth summer course, beginners and professionals work together every day for four weeks. They take control of their sense of humor. They learn to look at each other, give each other feedback and they work together towards an open training for an audience. In 2022 we will organize this summer course in Zaal Zirkus in Antwerp.

 

We'll start with the basics: our own unique universe. A world in which everything works the way we want it to. We take the time to consciously and deeply examine our wishes, desires and vulnerabilities. Without judging them. From thereon we move towards inspiration and creativity, which we learn to develop on stage. Clowning is a verb: it is all about converting humor and vulnerability in a theatrical force. Why do we laugh? Clowning is a relief. The challenge: playing who you are, not who you'd like to be. ​

 

And then, of course, there's the audience. We learn to listen and build up a relationship. Giving attention to get it back. What if they don't laugh? What if we hit our limits? What if we fail? Can we work with that too? And how does it affect the response of the audience? 

PRAKTISCHE INFO

VOOR WIE?
Voor beginners en professionals (maximaal 20 deelnemers) vanaf 18 jaar.


WAAR?
In 2022 zijn we te gast in Zaal Zirkus, Zirkstraat 36 in Antwerpen.


WANNEER?
Van 4 tot 29 juli 2022 (5 dagen/week, 3 lesblokken van 2 uur/dag)


VOERTAAL?
We mikken op een internationaal publiek. Daarom wordt deze zomercursus in het Engels gegeven.

 

KOSTPRIJS?
Deelnemen aan deze intensieve zomercursus kost 775 euro (maaltijden en overnachting zijn niet inbegrepen). We voorzien een lijst met adressen waar je tegen een redelijk prijs kan overnachten.

SOCIALE POT

Je kan ervoor kiezen om 50 euro extra te betalen. Dat geld gaat dan naar een sociale pot die ter beschikking wordt gesteld van kandidaat-deelnemers die in aanmerking komen voor het sociaal tarief.

Wil je graag deelnemen, maar is het voor jou niet mogelijk om 775 euro te betalen. Laat het ons weten via info@ecdf.be. Dan bekijken we of we de middelen uit onze sociale pot kunnen inzetten om je deelname toch mogelijk te maken.  

Sven_LR.gif

ABOUT THE TEACHER

Sven Verelst has travelled all over Europe to follow various international clowning courses. He made a brief stop in Brussels to study at the renowned theater school Lassaad. He works on performances and is active as a Cliniclown. He has been teaching Clowning, Introduction to Humor and Physical Theater courses at Wisper and Ell Circo D'ell Fuego since 2009. He brings all the knowledge he has gathered over the past 15 years together in this international clowning booth camp.

ON THE CURRICULUM

Week 1: The Entry of the Red Nose

We will start with awareness and finish with disarmament. We will be working on fundamental principles that we will build on for the rest of the month. And we will examine the difference between what is adapted to social norms and what is poetic.

 

Week 2: Freedom for Imagination

We will enter our private universe and give the child inside of us all the space it needs. Everything works the way we want it to. Everything is possible!

 

Week 3: Exploring and Experimenting

In the previous week we have opened the gates of our universe. This week, we will start exploring. We will examine our ideas and take our place on the stage.

 

Week 4: Time to Create

We will be looking for a balance between spontaneity and technique. How do we transform our ideas? How do we maneuver from fantasy to humor that strikes a chord?

HOW TO SIGN UP?

Places are limited and we will work together intensively for 4 weeks. That is why we believe it is important to put together as varied a group as possible. Are you interested? Let us know by sending a motivation letter to info@ecdf.be

PRACTICAL INFORMATION

FOR WHOM?

For beginners and professionals (maximum 20 participants) from 18 years.

 

WHERE?

In 2022 we will be guests in Zaal Zirkus, Zirkstraat 36 in Antwerp.

 

WHEN?

From July 4 to 29, 2022 (5 days/week, 3 blocks of 2 hours/day)

 

MAIN LANGUAGE?

 

We want to reach an international audience with this course, which is why it will be taught in English.

 

ADMISSION FEE?

 

Participating in this intensive summer course costs 775 euros (meals and lodging are not included). We will provide you with a list of places where you can stay at a reasonable price. ​

 

SOCIAL FUND

 

You can choose to pay 50 euros extra. That money will go go to a social fund that is made available to candidate participants who qualify for the social rate. ​

 

Would you like to participate, but it is not possible for you to pay 775 euros. Contact us via info@ecdf.be to find out if  we can use the resources from our social fund to make your participation possible.